ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๖)ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

เล่มเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) อาจารย์พิเศษ

เล่มเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 19-21 มีนาคม 2564

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 5 กันยายน 2563

แจ้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ต้้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หรือจนกว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 25-26 กรกฎาคม 2559 และ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรปลาโลมา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำหลักสูตรปลาดาว (พื้นฐาน) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

แจ้งนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร โครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค”

สำนักงานอธิการีบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค” โดยหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลารกรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม “นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร โครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค””

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

งานบริหารทั่วไปร่วมปฏิบัติหน้าที่การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)”

การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 13 อ่านเพิ่มเติม “การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง”

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสลัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10  โดยงานบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน”

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นายเกษม บุตรดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวพิชญาดา ธานี
ผู้อำนวยการกองกลาง

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แบบประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีการศึกษา 2564(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

แบบประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีการศึกษา 2564(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)

จำนวนผู้เยี่ยมชมออนไลน์

คู่มือการปฏิบัติงาน

facebook

วิดีโอกิจกรรม

 

 

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิทินกิจกรรม งานบริหารทั่วไป กองกลาง

มิถุนายน 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ