แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยแต่งตั้งนางสาวพิชญาดา ธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในวันที่ 17 -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลา ๒ วันหรือจนกว่าจะกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen