แจ้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1. วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  1.  วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ
    Full Screen