แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen