เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๖)ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

เล่มเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) อาจารย์พิเศษ

เล่มเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566”