แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2565 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen