แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 19-21 มีนาคม 2564

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แต่งตั้ง นางสาวพิชญาดา  ธานี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen