3.ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

Full Screen