สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

เผยเเพร่เมื่อ 600 เข้าชม

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 915/2565 เรื่อง มอบหมายให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 935/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ
  3. สั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 940/2565 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ

Full Screen