แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565 โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen