แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 5 กันยายน 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 5 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แต่งตั้ง นางสาวนิรมล เนื่องสิทธะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 5 กันยายน 2563

Full Screen

หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ