แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560

แจ้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี แต่งตั้ง ผศ.เกษร  ขาวสีจาน ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีในวันที่  29 – 30 มีนาคม 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560