หัวข้อข่าว

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (สรรหาแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน