หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ขอส่งตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหาร

รายละเอียดในการเดินทางไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2567

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

โครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร