หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ฉบับ

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ขอเชิญประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2565

แบบทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565