หัวข้อข่าว

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง รับเกียรติบัตร

ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/256

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  10/2566

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อทำบัตรฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 795/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 266/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”ฯ