ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

Full Screen