แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 โดยแต่งตั้งรศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen