แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 77 เข้าชม
  1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 564/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 565/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567