บันทึกข้อความ ขอสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ ,ทำหน้าที่เวร , ตรวจเวร/ยาม

Full Screen