นำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 5 ฉบับ

นำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5 ฉบับ

ที่ อว 0621.01(1)/ว 2369 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Full Screen