ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

เผยเเพร่เมื่อ 485 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  6/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565

1.2 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2565

1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.4 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง

1.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

1.7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ปีการศึกษา 2565) ฉบับที่ 3 และแบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย

1.8 แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

1.9 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.10 สำเนาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา

1.11 สำเนาประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2565 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

การดำเนินการจัดทำระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีเป็นระบบออนไลน์

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

  1. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี
  2. ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2565 สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2565 (งบลงทุน)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑ ชุด  จำนวนเงิน  ๑๓๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

  1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
  2. ประชาสัมพันธ์กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)                                   

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565)