หัวข้อข่าว

        ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  6/2566

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (สรรหาแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566