หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ฉบับ

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

เอกสารประกอบมอบนโยบายการดำเนินงานและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์