หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน (สรรหาแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)