หัวข้อข่าว

ขอส่งตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหาร

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  3/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  9/2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566