ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

เผยเเพร่เมื่อ 284 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่  5/2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565

1.2 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2565

1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565 และ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

1.5 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

1.6 ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1.7 เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) และรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบแผ่นดิน งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค.65) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

การดำเนินการจัดทำระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีเป็นระบบออนไลน์

ระเบียบวาระที่  ๔         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

(1) แจ้งการเปิดใช้บริการห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10 หลังจากปิดปรับปรุง

(2) สรุปผลการเข้าร่วมจัดการสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1) รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

(2) แตั้งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะครุศาสตร์

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2565 สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

(1) แจ้งการเปิดให้บริการและอัตราค่าบริการสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(2) การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่มราชพฤกษ์รูปแบบใหม่ พร้อมกับกำหนดราคาจำหน่ายใหม่

4.1.5 งานพัสดุ

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เตรียมพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1/2565

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

(1) การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(2) ร่าง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ร่าง ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

สรุปการส่งรายงานผลการจัดการความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

การดำเนินงานของงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

การดำเนินงานของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)                                   

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565)