หัวข้อข่าว

ขอส่งตัวอย่างการพิมพ์ชื่อตำแหน่งผู้บริหาร

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประชุมและการเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ฉบับ

นำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 5 ฉบับ

ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

เอกสารแจ้งเวียนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2