เอกสารแจ้งเวียนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เอกสารแจ้งเวียนจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
    Full Screen