การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 477 เข้าชม

ด่วนที่สุด ที่ สน 0032/ ว 10641 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2