ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เผยเเพร่เมื่อ 611 เข้าชม

ด่วนที่สุด ที่ สน 0032/ ว 10627 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)