ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

เผยเเพร่เมื่อ 338 เข้าชม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประชุม

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2566

1.4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

1.6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

1.7 แจ้งการใช้ระบบบริหารพัสดุ ด้านการยืมพัสดุ   

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก     

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

การติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

(1) รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จ.สกลนคร

(2) กำหนดวันประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

(3) กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนเมษายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1)รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2)รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายงานการจัดกิจกรรมพบกันเพื่อครู

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) ปฏิทินการดำเนินงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(2) รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าหอพักใน

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 14 มิถุนายน  2566)