ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2565

เผยเเพร่เมื่อ 241 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  4/2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเล่มประชุม 

ติดตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2565

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2565

1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ    สหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้นจากตำแหน่ง

1.6 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

1.7 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย

1.8 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ

1.9 คำสั่ง ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยและโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2565

1.10 ส่งมอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.11 แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.12 นำส่งราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2564

1.13 ขอเรียนเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ (สรงน้ำพระ)

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝั่งประถมเพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์รวมถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม

3.2 การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงแรมภูพานเพลซ

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการขอทะเบียนอนุมัติการให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารงาน

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

 4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานยุคใหม่” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) รอบการประเมิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65

(3) รายงานผลการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2565 สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดหางบประมาณรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประจำเดือน มีนาคม 2565

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

 เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(1) ส่งนักศึกษาเข้ารับการประมินคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

(2) ส่งนักศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2565

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

(1) กิจกรรม “วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29” กลุ่มมหาวิทยาลัย  ราชภัฏอีสานเหนือ

(2) งานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565)