แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 2-6 เมษายน 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 2-6 เมษายน 2565 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 2-6 เมษายน 2565 โดยแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนดังนี้

  1. วันที่ 2-3 เมษายน 2565 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2. วันที่ 4-6 เมษายน 2565 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หรือจนกว่ามาปฏิบัติราชการตามปกติ

Full Screen