มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 558 เข้าชม

ด่วนที่สุด ที่ สน 0032/ ว 10628 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร