เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

เผยเเพร่เมื่อ 343 เข้าชม

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล 

เอกสารหมายเลข 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดี ด้านวิชาการ

เอกสารหมายเลข 3 โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา

เอกสารหมายเลข 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภพ  ชาอามาตย์ รองอธิการบดี ด้านวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารหมายเลข 5 เอกสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ