โครงการอบรมงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เอกสารประกอบการบรรยาย