ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2566

เผยเเพร่เมื่อ 224 เข้าชม

เล่มประชุม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2566

1.4 แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2566

1.5 การตัดชุดปกติขาว ชุดสูท และชุดซาฟารี

1.6  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1.7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566 และ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และดำเนินการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษ2563 – 2564

1.9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รักษาการครูใหญ่ (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร พ้นจากตำแหน่ง และ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.10 แจ้งแนวทางในการบริหารจัดการชุดเบิก กรณีคืนแก้ไข

1.11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)

1.12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน             การดำเนินการยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.13 แจ้งกำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.14 แจ้งกำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.15 การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.16 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2565

1.17 กิจกรรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารสูง

1.18 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย   ราชภัฏสกลนคร (เพิ่มเติม)

1.19 ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

1.20 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

การติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ร่าง กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๙ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

(1) รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-30 มิถุนายน 2566

(2) โครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนมิถุนายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4. กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

(1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ หัวข้อ “การนำทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคมไปปรับประยุกต์กับงาน”

(2) แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สำนักงานอธิการบดี         

(4) ปฏิทินจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) รายงานกองทุนประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

(2) รายงานเงินค่าเทอม 1/2566 ผู้กู้ยืมกลุ่มเลื่อนชั้น

(3) รายงานการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

 4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2566)

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 9 สิงหาคม  2566)