ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

เผยเเพร่เมื่อ 358 เข้าชม

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2566

1.4 ส่งสำเนาเอกสาร คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2566

1.5 การติดตามรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1.6  โครงการศึกษาดูงานของสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1.7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.8 นำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ

1.9 แนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

1.10 แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานรับทราบแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม (Dos & Don’ts)

1.11 แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.12 แจ้งเวียนส่วนราชการและหน่วยงานรับทราบคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

การติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ขอความร่วมมือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

(2) รายงานผลการติดตามโครงการกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 10 พฤษภาคม  2566)