เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เผยเเพร่เมื่อ 599 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ) อาจารย์พิเศษ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน  2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1   ข้อมูลข่าวสาร จาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เอกสารหมายเลข 2   ข้อมูลข่าวสาร จาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เอกสารหมายเลข 3   ข้อมูลข่าวสาร จาก รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เอกสารหมายเลข 4   ข้อมูลข่าวสาร จาก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

เอกสารหมายเลข 5  ข้อมูลข่าวสาร จาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา