ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

เผยเเพร่เมื่อ 168 เข้าชม

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  3/2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เอกสารประชุมรูปเล่ม

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้ง1/2565

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2565 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2565

1.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 12/2564

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

1.6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

1.7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.

1.8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

1.9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๔         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

 4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

(3) สรุปค่าสาธารณูปโภคสถานที่ฉีดวัคซีนและสถานที่กักกันในชุมชน

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

(1) การดำเนินโครงการงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2565

(2) สรุปรายได้จากการเช่าพื้นที่ในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 13    “ฮอยฮีตศรัทธา”

4.1.5 งานพัสดุ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565     

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(1) รายงานการประชุม เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2565

(2) รายงานรายรับ จากโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 4 ประจำ 2565

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

รายงานสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

(1) ศูนย์ DSS พร้อมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

(2) ออกแนะแนวการศึกษาให้ผู้พิการ

(3) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานการกุศล

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565)