ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  8/2563

เผยเเพร่เมื่อ 560 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  8/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2563

1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2563

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2563 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2563

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2563

1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1.6  การทบทวนแผนความต้องการและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์

1.7  แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการการดำเนินการรายงานผลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศปท.มรสน)

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา

1.9 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.10 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน

1.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศ 5 ฉบับ

1.12 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.13 แจ้งกำหนดนำส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2563

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

ผลการวิเคราะห์การสำรวจข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2563               

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย

4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เดือนกรกฎาคม 2563

4.3 ปฏิทินการดำเนินงานกรอบคุณธรรมและประมวลจรรยาบรรณ ทบทวนกฎบัตร และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20)

4.5 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาและขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดการแข่งขันกีฬา

4.6 กำหนดการจัดงานมุทิตาจิต ก้าวสู่ชีวิตปีที่ 61 “โอบขวัญวันเกษียณ”

4.7 การเปิดให้บริการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.8 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 สำนักงานอธิการบดี

4.9 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2563)