หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 615/2566 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ปฏิทิน

ปฏิทินการเตรียมงานและการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕66

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่านสมัครและใช้สิทธิการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ระเบียบวาระการประชุมผู้ประสานงานหลักและคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

ระเบียบวาระการประชุม

รายละเอียดการแจ้งข้อมูล