ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

เผยเเพร่เมื่อ 226 เข้าชม

                     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 7/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลใมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2566

1.4 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1.5 ขอความอนุเคราะห์แผนความต้องการประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

1.6  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 นำส่งราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

1.9 ขอความร่วมมืองดใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1.10 หลักการเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.11 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)

1.12 การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 2

1.13 ปฏิทินการเตรียมงานและการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕66

1.14 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำภายในอาคาร

1.15 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2566

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน (ประจำเดือนมิถุนายน 2566)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ข้อมูล ณ วันที่ 2566)

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 21กันยายน  2566)

6.2 ส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับทบทวน)

6.3 ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

6.4 ข้อมูลการจัดทำบัตรอนุญาตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 – 2564