หัวข้อข่าว

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

แจ้งนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร โครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม