ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566

                     วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเล่มประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2566”

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม ๒๕๖๖)ครั้งที่ 2/2566

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565 (1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2566”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4”