ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2567

เผยเเพร่เมื่อ 55 เข้าชม

        วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2567

สรุปมติที่สำคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2567 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2567

1.4 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

1.5 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา (วันที่ 10 กรกฎาคม 2567)

1.6  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.7 กำชับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.8 เร่งรัดติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน

1.9 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.10 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 7

1.11 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2566

1.12 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวน 10 เรื่อง รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 มิถุนายน 2567 (thaigov.go.th)

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารบุคคลและนิติการ

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อยื่นขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น” แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

4.1.2 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ  

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี  

4.1.3 งานพัสดุ

(1) สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

(2) ทบทวนรายการครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.4 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.5 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2)  แจ้งการทดลองการใช้ระบบประปามหาวิทยาลัยในส่วนของบ้านพักบุคลากร

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.2 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567

4.3.2 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) รายการการโอนเงินค่าเทอม นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม งานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

4.3.3 งานอนามัยและสุขาภิบาล

(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

(2) รายงานผลลการตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(3) รายงานผลการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 – ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567)