ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2567

เผยเเพร่เมื่อ 73 เข้าชม

        วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประชุม

เอกสารเพิ่มเติมวาระ

ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2567

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2567

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2567 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2567

1.4 แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2567

1.5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ

1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

1.7 แจ้งรหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.8 สำรวจความประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน หรือเทียบเท่าคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

1.10 ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

1.11 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง

ระเบียบวาระที่  ๒         รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

ระเบียบวาระที่  ๓         เรื่องสืบเนื่อง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

แจ้งกำหนดการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1)การดำเนินการสรรหาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

(2) งาน/กิจกรรม  งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ  

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี  

(3) แจ้งแนวทางการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

4.1.5 งานพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1)รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4.1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานสารสนเทศและเผยแพร่

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หน่วยหอพักนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาทบทวนรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรในเงินรายได้

5.2 พิจารณาทบทวนงบรายการลงทุน ค่าครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

5.3 พิจารณาทบทวนปรับปรุงป้อมยาม ประจำ ประตู 1, 2, 3 และ 5

5.4 พิจารณาทบทวนรายการครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย และซ่อมแซมบำรุง    เครื่องออกกำลังกายบริเวณหนองหญ้าไซ

ระเบียบวาระที่ ๖       เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                                    

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567)