ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

เผยเเพร่เมื่อ 126 เข้าชม

        วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2567

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2567 

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2567 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2567 

1.4 แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2567 

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือจัดงานสำหรับบุคคลภายนอก 

1.6  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง 

1.7 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1.8 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ 

1.9 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งสำเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 12 เรื่อง 

1.10 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

1.11 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1.12 งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

1.13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

1.14 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1.15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรในวันหยุดราชการ

1.16 คำสั่งสำนักงานอธิการบดี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.17 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

1.18 ส่งแบบสำรวจและยืนยันข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของบุคลากรในสังกัด

การรายงานผลการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ)

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

 3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี 

3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

 (1) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566 (1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

(2) ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย     ราชภัฏสกลนครประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(3) ขอความร่วมมือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1) การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย    ราชภัฏสกลนคร 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ 

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี 

(3) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรปลาดาว) ประจำปี 2567 

4.1.5 งานพัสดุ

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง 

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 (1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย 

 (2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน 

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า 

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา 

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4.1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

แจ้งอนุมัติโครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 

4.2.2 งานสารสนเทศและเผยแพร่ 

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ 

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล 

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567)