นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

เผยเเพร่เมื่อ 190 เข้าชม

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา  จึงจัดโครงการอบรมในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเชิญนางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1122 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร