ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  3/2567

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม

        วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เล่มประชุม

วาระเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2567

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2567 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2567

1.4 งานบริหารบุคคลและนิติการ นำส่งสำเนาเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

1.5 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน

1.6  การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

1.7 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา” (Survival English in peneng) รุ่นที่ 1

1.8 มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

1.9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.10 ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

ระเบียบวาระที่  3      เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

3.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

 (1) กำหนดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 21 “ราชพฤกษ์เกมส์”

 (2) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

(3) การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (เพิ่มเติม)

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1) กำหนดการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมด้านวินัย การเงิน การคลัง  การป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน

(2) สรุปข้อมูลการตอบแบบสำรวจความประสงค์ในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม)

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

รายงานรายได้ของงานทรัพย์สินและรายได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (เพิ่มเติม)

4.1.5 งานพัสดุ

ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1) โครงการ Summer Camp วิถีธรรม ประจำปี 2567

(2) กิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปี 2/2566

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

แผนจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(1) การรายงานผลแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

(2) ขั้นตอนการลาของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 10เมษายน 2567)