ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2564

เผยเเพร่เมื่อ 155 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  7/2564

 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2564

1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2564

1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2564 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2564

1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2564

1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปี 64 สำนักงานอธิการบดี

1.6  รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

1.7  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.8  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.9 สำเนาประกาศ มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

1.10 สำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564) ฉบับที่ 24

1.11 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.12 สำเนาคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2564

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

4.2 ผลผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

4.3 รายงานสรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4.4 จังหวัดสกลนครขออนุญาตใช้โรงแรมภูพานเพลซเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามจังหวัดสกลนคร 

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564)

6.2 การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565