ระเบียบวาระประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (วาระพิเศษ)

เผยเเพร่เมื่อ 56 เข้าชม

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ะเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             พิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (สำนักงานอธิการบดี)

แบบเสนอชื่อฯ

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)                             

– ไม่มี –