โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9

เผยเเพร่เมื่อ 74 เข้าชม

เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 9 ณ ห้องอบรม 601 combine 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน ปขมท. และสำนักสิริพัฒนา สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์