ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

เผยเเพร่เมื่อ 142 เข้าชม

        วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เอกสารเล่มประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2567

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2567

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2567 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2567

1.4 หนังสือสำนักงานจังหวัด เรื่อง การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2567

1.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 24

1.6  หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e – Payroll) ของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2567

1.7 หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันประจำเดือนของข้าราชการ

1.8 ขอนำส่งข้อมูลความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

1.9 เร่งรัดติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2566) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

1.10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.11 ขอเชิญร่วมกิจกรรมผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567

1.12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567 และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือปัจจัย

ระเบียบวาระที่  2        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

ระเบียบวาระที่  3        เรื่องสืบเนื่อง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

(1) ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานอธิการบดี

(2) การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

3) การจัดงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2567

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

(1) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง พ.ศ. 2567

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2567

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2567

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

(3) แจ้งการเปิดตรวจรายงานทางการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

4.1.5 งานพัสดุ

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

(1) เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

(2) ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1) กิจกรรมลมหนาวข้าวจี่ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

(2) กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ หัวข้อ “เลี้ยงลูกถึงหัวใจด้วยวินัยเชิงบวก”

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

(1) สำรวจตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2567

(2) เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม SNRU Healthy Team

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)  

ระเบียบวาระที่  5        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(1) พิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(2) พิจารณาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (O10) ผู้รับผิดชอบ หน่วยวินัยและนิติการ

ระเบียบวาระที่ 6      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(1) กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567)

(2) ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์”