ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่  1/2567

เผยเเพร่เมื่อ 128 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประชุม

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2566

1.2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566

1.3 แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2566

1.4 แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 10/2566

1.5 โครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.6  นำส่งสำเนาราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

1.7 หนังสือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าทำงานหรือสมัครเข้าเรียน

1.8 ขอส่งสำเนาบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และส่วนราชการที่มีภารกิจด้านกระบวนการยุติธรรม

1.9 ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 11/2566

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 กองกลาง

4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ

4.1.3 งานคลัง

(1) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

(2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของสำนักงานอธิการบดี

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้

– ไม่มี –

4.1.5 งานพัสดุ

ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประชาสัมพันธ์วารสารหนองหารหลวง

4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

(1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย

(2) รายงานผลการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน

(3) ขอแจ้งรายละเอียดค่าไฟฟ้า

(4) ขอแจ้งรายละเอียดค่าน้ำประปา

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน  

4.1.9 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(1) การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ครอบครัววิถีธรรม

(2) การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4.2 กองนโยบายและแผน

4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 กองพัฒนานักศึกษา

4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

(1) รายงานการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

(2) กำหนดการโครงการเปิดบ้านวนชาวหอ

(3) กำหนดการโครงการค่ายหอพักนักศึกษาจิตสาธารณะอาสาพัฒนา

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

– ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ ๖      เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  ครั้งต่อไป (วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)